Welcome to Tapraya School

โรงเรียนตาพระยา (อักษรย่อ: ต.พ.) เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ประจำอำเภอตาพระยา จังหวัดสระเเก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระเเก้ว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื่อที่ 120 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 27180

โทรศัพท์: 037269079

NEWS

ปรับภูมิทัศน์วันจันทร์ ที่ 17 เดือน มกราคม 2565 โรงเรียนตาพระยาได้ดำเนินการ ปรับภูมิทัศน์โดยรอบของโรงเรียบเพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระเเก้วให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพวันพฤหัสบดี ที่ 13 เดือน มกราคม 2565 ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้วและคณะกรรมการติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ มาให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ "สระแก้วโมเดล" ณ ห้องศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER 1 โรงเรียนตาพระยาทำบุญประจำปีโรงเรียนตาพระยา28 ธันวาคม 2564 โรงเรียนตาพระยาจัดทำบุญประจำปี โดยมีผู้เข้าร่วมป็นผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนตาพระยา พร้อมถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคลรวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจที่ดีในการทำงานและการสอน ซึ่งโรงเรียนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้แก่ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนตาพระยา
มอบเกียรติบัตร การแข่งขัน Accounting tapraya fastivalโรงเรียนตาพระยาจัดกิจกรรมโครงการ Accounting Tapraya Festival ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในการแสวงหาความรู้จากประสบการณ์จริง รู้จักวางแผนการทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักการนำเสนอผลงานของตนเอง มีความกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการเรียนรู้เชิงประจักษ์ แล้วนำประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และรู้จักพัฒนาตนเองเพื่อใช้ชีวิตอย่างรู้เท่าทันในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาพระยา

กิจกรรมโรงเรียนตาพระยา

นักเรียนเเละบุคลากร

409
นักเรียนชาย
1
ผู้บริหาร
526
นักเรียนหญิง
71
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยที่น่าสนใจ

โรงเรียนเครือข่าย